R5年度交際費の支出状況

 

該当月のPDFファイルをクリックすると内訳が表示されます。

件 数 金 額
当月 累計 当月 累計
4月  0件  0件 0円

0円

5月

1件

1件 10,000円 10,000円

6月

1件 2件 10,000円 20,000円

7月

0件 2件 0円 20,000円

8月

1件 3件 10,000円 30,000円

9月

0件 3件 0円 30,000円
10月

4件

7件 70,558円 100,558円

11月

0件 7件

0円

100,558円

12月

0件 7件 0円 100,558円

1月

2件 9件 20,000円 120,558円

2月

2件 11件 20,000円 140,558円
3月

1件

12件 10,000円 150,558円

 

過去の交際費支出状況

 

お問い合わせ

市議会 議会事務局
TEL:088-684-1234

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード